Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vasten arbeider, die dus een behoorlek weekloon kan hebben en derhalve niet onder de termen daarvoor valt. Dus toch particuliere hulp, maar wegens de kosten slechts een enkele visite en slechts zeer beperkt medicijnen. Hier in deze stad zyn de getrouwde vaste arbeiders zeker byna allen in een ziekenfonds en dus voor onbepaalden tyd werkelijk verzekerd van geneeskundige en pharmaceutische hulp. Wordt dit Wetsontwerp aangenomen, dan zal de wet hen dwingen tot een verzekering voor slechts beperkten tyd en hen dus in veel ongunstiger conditie brengen, dan nu het geval is. Dit mag niet. Er moet dus nog een bepaling in komen, dat by betaling van een bepaalde som gelds per week door de arbeiders ook na afloop van den bepaalden termyn, zy recht houden op geneeskundige hulp en geneesmiddelen, of er moet zyn scheiding van kassen van a. geneeskundige hulp en. medicijnen; b. ziekengeld; c. begrafenisgeld.

De Afdeeling Tiel acht het noodig den duur van de behandeling niet te termineeren en wenscht in de Wet op te nemen een artikel, waarbjj de bestaande Instellingen van Armenzorg, eventueel by gebreke daarvan de Staat, verplicht worden finantiëele hulp te verleenen in de by de Wet of Algemeenen maatregel van Bestuur omschreven gevallen.

De Afdeeling Twente is voor splitsing der premiën voor ziekte-behandeling, ondersteuning by ziekte en uitkeering bij overlyden. Alsdan kunnen losse werklieden, chronische en andere van den verzekeringsplicht uitgeslotenen zich tenminste nog voor geneeskundige hulp verzekeren.

De Afdeeling Yoorne en Putten meent dat een der hoofdfouten van het Ontwerp is gelegen in het administratief samenvoegen van de zoo in aard verschillende verzekeringen:

le. geneeskundige hulp by ziekte;

2®. uitkeering bij ziekte;

3e. „ „ overlyden.

Vooral voor losse werklieden zal een facultatief stellen der verzekering sub 3 een belangrijke verbetering zijn.

De Afdeeling Walcheren is van gevoelen, dat de in het Wetsontwerp opgesomde schadeloosstelling veel ruimer is dan die, welke ooit door een ziekenfonds in ons land is bereikt kunnen worden. Maar zy acht Art. 144 zoo fataal voor den verzekerde, dat zonder radicale verandering de Wet onuitvoerbaar zal blyken te zyn. Een der hoofdfouten van het Ontwerp is gelegen in het administratief samenvoegen van de zoo in aard verschillende verzekeringen:

le. geneeskundige hulp by ziekte;

2e. uitkeering by ziekte;

3e. „ „ overlyden.

Bovendien meent zij dat overal, waar de wetgever in dit Ontwerp optreedt als zedemeester, deze de plank misslaat. Het sterkst in het oogvallend zyn: het uitsluiten der ongehuwde moeder van verloskundigen bijstand en kraamgeld; het uitsluiten van uitkeering van begrafenisgeld by overlijden van kinderen beneden de 5 jaar; ontzegging van vergoeding by ziekte, door herhaald drankmisbruik en by deelneming aan een misdryf ontstaan, enz.

De Afdeeling Woerden en O. acht, als noodzakelijke voorwaarden van een deugdelyk wetsontwerp in zake Ziekteverzekering, het gescheiden zijn van de uitkeering by. ziekte en de geneeskundige behandeling.

De Afdeeling Zuid-Hollandsche Eilanden vindt splitsing der kassen in drie verschillende afdeelingen noodig, en meent te moeten wyzen op de misbruiken, die door de patiënten kunnen gemaakt worden bij het tot stand komen der Ziekteverzekering, daar in vele gevallen gewenschte contröle niet kan plaats hebben.

De Afdeeling Zutphen en O. wenscht dat achter het woord „schadeloosstelling"

Sluiten