Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3.

Het is verboden om alle dieren, schelpen en stoffen, die na het sorteeren als afval achterblijven, in of nabij de loods te bewaren.

Dit alles moet binnen 24 uren worden verwijderd.

Art. 4.

Het is verboden binnen een korteren afstand dan van vier Meter van de in art. 2 vermelde loodsen aan eene natuurlijke behoefte te voldoen.

Art. 5.

Bij elke oesterloods moet ten dienste van het personeel aanwezig zijn een privaat en urinoir, alsmede een gelegenheid tot het wasschen der handen.

Het is verboden met ongewasschen handen leverbare schelpdieren in te pakken.

Een privaat of urinoir, bedoeld in voorgaande zinsnede, moet op een afstand van ten minste vier Meter worden aangebracht.

Burgemeester en Wethouders kunnen toestemming verleenen, dat voor meer dan een oesterloods één privaat wordt gebruikt.

Art. 6.

De faecaliën, urine en het waschwater, afkomstig uit de in het vorig artikel bedoelde inrichtingen, moeten, ten genoege van Burgemeester en Wethouders, worden opgevangen, en wel zoodanig, dat deze stoffen niet in vloeiputten kunnen geraken, noch op eenige andere wijze met de schelpdieren of verpakkings-emballage in aanraking kunnen komen.

Art. 7.

Het is verboden om kippen, geiten, schapen, honden, katten of andere dieren te houden in de oesterloods zelve of binnen een korteren afstand dan van vier Meter.

Art. 8.

Personen, lijdende aan een der besmettelijke ziekten, genoemd in art. 1 der wet van 4 December 1S72 (Stbld. 184), of in wier gezin of in dat waarin zij z|jn opgenomen, die ziekte heerscht, mogen tijdens het aanwezig zijn en gedurende twee weken na het verwijderen van het kenmerk, bedoeld in art. 20J van voormelde wet, noch in oesterloodsen werken, noch aldaar vertoeven.

Art. 9.

Het is verboden, de oesterputten te gebruiken tot het verwateren van hout en voor het bewaren, gedurende het tijdvak van 15 September tot 1 Mei, van kreeften of andere visch.

Art. 10.

Het is verboden gedurende het tijdvak van 1 Augustus tot 1 Mei in de vloeiputten te zwemmen of te baden.

Sluiten