Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

Art. 11.

Ieder eigenaar of gebruiker eener oesterloods is verplicht, ten genoege van Burgemeester en Wethouders, het terrein der loods en de putten voortdurend in zindelijken toestand te houden.

Art. 12.

Overtreding van een der voorgaande artikelen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf-en-twintig gulden.

Hiermede zijn goede verbeteringen aangebracht.

Meer moeite baarde de verhooging der muren van die putten, welke beslist te laag waren. Sommige eigenaren voldeden hieraan, andere weigerden hardnekkig.

De omstandigheid echter dat certificaten meer en meer vereischt worden, brak ten slotte den laatsten tegenstand.

Niet alleen de putten 14 en 15 (bl. 54 le deel genoemd), maar zekerheidshalve ook andere putten waren opgegeven ter verhooging.

Nu aan al deze voorschriften is voldaan, kan de hoogte van alle putten te Bruinisse voldoende genoemd worden.

Deze putten hebben thans de volgende afmetingen volgens de opgaven van den heer G. Bolier Gz., Waterbouwkundig Ambtenaar van het Calamiteus Waterschap Bruinisse, die op deze verhoogingen het toezicht heeft gehad.

Sluiten