Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De putten 1—3 niet medegerekend, die zich vullen van de andere

zijde met water uit de Grevelingen, volgt hieruit, dat alle andere putten

beginnen water in te nemen van 3 uur 6 min. (put 4) tot 4 uur 1 min. (put 13) na laagwater.

Dit is een zeer lang tijdsverloop en ik geloof niet, dat zelfs met een samenloop van al de boven opgenoemde ongunstige omstandigheden eene verontreiniging der putten mogelijk zou zijn. Eene absolute zekerheid daaromtrent is met te geven, tenzij men juist op een tijdstip dat al deze ongunstige omstandigheden zich voordeden, drijfproeven zoude kunnen nemen, welke gelegenheid zich wellicht in geen jaren voordoet. °

Voorzichtig zoude het zijn om ingeval zich ooit een epidemie van ingewandsziekte of typhns te Brninisse voordeed, de certificaten van alle putten, behalve 1-3, tijdelijk in te trekken. Men kan beter een te groote voozichtigheid betrachten dan omgekeerd in goed vertrouwen de zaken op hun beloop laten.

Het spreekt wel van zelf, dat deze bepaling en ook die betreffende de afgekeurde mosselverwaterplaatsen alleen geldt zoolang de suatieslnis het water der Dee in de haven afvoert.

In het vorig jaar is door zeer vele belanghebbenden te Bruinisse aan Uwe Excellentie en aan Uwen Ambtgenoot van Waterstaat een adres gepresenteerd om een subsidie van f 40,000 te erlangen tot het verleggen der suatieslnis naar de Oostzijde van den polder, waardoor het water der Dee en al 't polderwater zou worden afgevoerd in het Mastgat en door het Keeten in de OosterSchelde zoude komen.

De tegenwoordige suatiesluis zou dan geheel vervallen. De gemeente zou zorgen voor de noodige rioleering, om alle afvoer van huishondwater en riolen met de menwe waterleiding in verband te brengen.

De ontworpen suatiesluis ligt op een plaats waar geen verpachte perceelen zgn (er zijn indertijd aldaar een paar perceelen onderhands aangevraagd, doch als onbruikbaar werden die spoedig weder ingegeven), zoodat verontreiniaing van andere perceelen door de nieuwe sluis is uitgesloten. ° ö

Zoowel de Gemeenteraad van Brninisse als de Vergadering van Ingelanden

van het Waterschap Brninisse hebben adhaesie geschonken aan dit project

zoodat het te hopen is, dat de ontworpen sluis inderdaad ook binnen korten tgd in uitvoering zal komen.

, dlt geschieden» dan is alle gevaar, dat, hoever verwijderd nu

bestaat of kan bestaan voor de oesterputten, opgeheven en zullen zoo niet alle

dan toch de overgroote meerderheid der verwaterplaatsen weder in gebruik kunnen worden genomen.

De thans ingevoerde en werkelijk noodzakelijke maatregel, om het aantal

afgekeurde verwaterplaatsen te vergrooten, is voor de Bruinisser mosselvisschers

zeer bezwaarlijk. Zjj moeten dergelijke plaatsen voor hun bedrijf hebben al de

bruikbare grond is bezet en nu een groot deel, en wel juist het meest gemak-

kei^ gelegen, aan het gebruik onttrokken wordt, is dat voor hun bedrijf zeer belemmerend. J

Om al die redenen ware de nieuwe suatiesluis een zeer toe te juichen

Sluiten