Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klönne denkt, dat de wanden der kapel ten deele met deze doeken bekleed

zijn geweest. Mij schijnt de laatste gissing de grootste waarschijnlijkheid

te hebben. Voor zulk een versiering kwam natuurlijk in de eerste plaats de „Heilige Hoek" in aanmerking.

Van de geschilderde glazen, waarmede de H. Stede versierd was, zijn de laatste fragmenten in 1832 verwijderd. Toen zijn de traceeringen uit de vensters genomen en door de houten ramen die men nog ziet, vervangen.

Die fragmenten waren in Wagenaars tijd nog zóó goed bewaard, dat

hij er een prent naar kon laten maken. Het glas bevond zich in het

zuidoostelijk venster van den koortrans, en Wagenaar zegt, dat Maxmiliaan

van Oostenrijk het in 1484 had doen plaatsen als een herinnering aan zijn bezoek ter Heilige Stede.

Deze mededeeling moet echter onjuist zijn. Want de koortrans is pas in 1555 begonnen. Nu kan het venster wel van den muur, die in 1484 den zuiderbeuk aan de oostzijde afsloot, naar den koortrans zijn overgebracht, maar het is duidelijk te zien, dat Wagenaar geen 15e eeuwsch glas, doch een van omstreeks 1555 heeft laten afbeelden. Dit bewijst het Keizerlijk wapen in den linkerhoek, waarnaast als tenanten twee engeltjes in Renaissance-stijl geplaatst zijn. Zulke figuurtjes zijn hier te lande vóór 154° gebruikt.

Wagenaar beeldt het onderste deel van één, door een stijl in twee

ramen gescheiden venster af. Men ziet daar knielende figuren, zooals ze

ook in de geschilderde ramen der Oude Kerk alhier en der St. Janskerk te Gouda worden aangetroffen.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat het door Wagenaar afgebeelde glasschilderwerk uit fragmenten bestaat van twee vensters, die oorspronkelijk in den noorder- en zuider zijbeuk aan de oostzijde aanwezig, later tot één geheel zijn samengevoegd, toen deze vensters door de vergrooting van *555 moesten verdwijnen.

Mogelijk is het dat bij die gelegenheid ook uitgebreide herstellingen of vernieuwingen zijn uitgevoerd, waardoor het stijlkarakter verklaard wordt.

Maximiliaan van Oostenrijk heeft in 1484 de Heilige Stede bezocht. Ter herinnering aan deze voor Amsterdam zoo gewichtige gebeurtenis is een

Sluiten