Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit alles moet de staatsburger weten, om een juist begrip te hebben van den aard en de samenstelling onzer Staten-Generaal.

Heeft de staatsburger zich al een exemplaar van de grondwet aangeschaft?

VIII.

Hoe komen in ons vaderland wetten tot stand?

Nog velen zijn er onder ons, die daarop antwoorden: wetten geeft de Koning. Al een trapje hooger staan zij, die zeggen : wetten maken ze in Den Haag.

Het juiste antwoord is: de wetten worden gemaakt door het volk zelf.

De wijze, waarop het geschiedt, wordt vastgesteld in de Vijfde Afdeeling van Hoofdstuk III der Grondwet.

De Koning kan voorstellen van wet inzenden aan de Tweede Kamer. Elk lid der Tweede Kamer heeft eveneens daartoe het recht.

De voorstellen worden onderzocht, vóór zij in openbare beraadslaging komen. In de oude grondwet heette het, dat dit onderzoek plaats had „in de onderscheidene afdeelingen" der Kamer; nu bepaalt de Kamer de wijze, waarop het onderzoek wordt ingesteld, in haar Reglement van orde.

Bij de openbare beraadslaging worden 's Konings voorstellen verdedigd door de ministers; ook kan de Koning bijzondere commissarissen daarvoor aanwijzen volgens de nieuwe wet.

De Tweede Kamer kan de wetsvoorstellen wijzigen naar welbehagen; gaat de wijziging naar den zin van den voorsteller te ver, dan kan deze zijn voorste! intrekken.

Heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd, dan zendt zij het met eene boodschap, die woordelijk voorgeschreven is, aan de Eerste.

Deze kan niets meer wijzigen: zij kan slechts aannemen of verwerpen.

In de Eerste Kamer worden de wetsvoorstellen des Konings ook verdedigd door de ministers; geldt het voorstellen van de Kamer zelve, dan kan deze — volgens eene nieuwe en uitmuntende bepaling — aan een of meer harer leden de schriftelijke en mondelinge verdediging van haar voorstel opdragen.

De noodzakelijkheid dezer bepaling bleek ten duidelijkste bij de behandeling van het voorstel-Schaepman betreffende het

Sluiten