Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingeloopen. We hebben schuldeischers voor kleine bedragen gekend, die, na lang genoeg „geplaagd" te zijn, maar deden, alsof ze van niets wisten, en de „onvergolden" declaratie, die bij herhaling door de Rekenkamer als niet „deugdelijk" werd beschouwd, onder hun schoenen schreven. Dan is het Rijk niet als een man van eer, die geene diensten gratis verlangt, o neen: het Rijk is als een harde steen: gij kunt straffeloos schelden.

De Rekenkamer, hoe lastig ze ook moge zijn, is voor de burgers een soliede waarborg, dat hunne samengebrachte penningen niet besteed zullen worden op andere wijze, dan hunne vertegenwoordigers ter Staten-Generaal het gewild hebben.

Aan den omslag, die er bij de betalingen gemaakt wordt, en aan de zegelrechten en de leges is maar één nadeel verbonden, namelijk, dat alle ervaren leveranciers den prijs hunner waren daarnaar regelen, ook als het aannemingen geldt; werk voor het Rijk is altijd duurder dan werk voor particulieren; de kosten, de zegels, de leges en de moeielijkheden worden dus weer door de belastingschuldigen gedragen.

Daarvoor hebben zij dan de grondwettige zekerheid in de Zesde Afdeeling van Hoofdstuk III, dat geen bestuurder van 's lands geldmiddelen zich meer beroemd kan maken, door het Rijk in de treurige noodzakelijkheid te brengen, hem op staatskosten te begraven.

X.

Het Vierde Hoofdstuk handelt in de Eerste Afdeeling over de Samenstelling der Provinciale Staten, in de Tweede over hunne Macht, in de Derde over de Gemeentebesturen.

De leden der Provinciale Staten worden gekozen door dezelfde mannen, die de afgevaardigden ter Tweede Kamer benoemen. Zij moeten ook aan dezelfde eischen voldoen, behalve dat zij geen dertig jaar oud behoeven te zijn, doch met vijf en twintig — Waarom dat? Is er minder wijsheid noodig? — kunnen volstaan, en dat zij i n gez e t en e n van de provincie moeten wezen. Zij worden gekozen voor zes jaren en de helft treden om de drie jaar af. Daardoor zal het steeds moeielijker blijven, de Provinciale Staten dan de Tweede Kamer om te zetten, en daar de leden der Staten de Eerste

Sluiten