Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door tot het eeuwige ijs en schitteren hoog in top in de verzengde gewesten.

12. De tijdingen en maren vliegen door het land als op adelaarsvlerken en zij doorklieven de lucht langs het gespannen metaal.

13. En goed zijn de sikkelen zilvers en gouds, die met zijne beeltenis zijn gestempeld en het „God zij met ons!" aan het blinkende voorhoofd dragen.

14. Ook is er geen bedrog in de maten des koopmans en wordt den arbeider zijn loon, klein of groot, gegeven vóór het

ondergaan der zonne.

15. Zoo heeft hij ons geregeerd; zoo heeft hij veertig jaren gearbeid in Uwen wijnberg, een wellust zijner onderdanen.

16. Gij hebt ons geslagen met watervloeden en misgewas; onze koning, Uw dienstknecht, heeft ons getroost en bijgestaan en geholpen.

17. En hem hebt Gij beroofd van zijne zonen en van zijne broeders, zoodat hij eenzaam stond en als de laatste van zijn geslacht.

18. En wij zijn met hem verdrukt geweest en neergeslagen

voor Uwe oogen.

19. Wij, koning en volk, hebben geleefd elkanders leven,

geleden elkanders lijden.

20. Edoch, eene nieuwe en frissche loot deedt Gij hem ontspruiten, zoodat de hope terugkeerde en weer haar intrek nam in aller harten.

21. Gij hebt grooter dingen aan ons gedaan dan aan andere volken, die Gij geslagen hebt met oorlog en ellende.

22. Voor Uwe oogen waren wij als een uitverkoren volk en onze koning als een uitverkoren koning.

23. Dies kent onze blijdschap geene palen, dies verheerlijken wij Uwen Naam met vroolijk gebaar uit vreugde des

harten over Uwe gaven !

24. En onze zonen en dochteren zingen en spelen en trippelen voor Uwe oogen op het maatgeluid.

25. Behoud ons dezen herder, Heer! dezen koning, dezen vader, nog vele schoone zomers!

26. En laat het hem nog aanschouwen, dat zijne dochter eenen gemaal kiest naar zijn hart, opdat het ons welga!

27. Want Uwer is de macht en het koninkrijk en de heerlijkheid en het gansch heelal. AMEN.

Sluiten