Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als er gezongen wordt „vrede op aarde", zingt mede, want het kan mooi wezen, als het vierstemmig gezet is.

Maar gelooft het niet langer dan het gezang duurt en bereidt u intusschen voor ten strijde, want uw mededinger doet desgelijks, als hij uwer waardig is.

Er is veel nijd in de wereld, heeft Von Bülow, de graaf, de vriend des Keizers, opnieuw gezegd, doch gij, wordt gij zóó sterk door oplettendheid en door arbeid aan uzelven, dat gij niet nijdig behoeft te wezen.

De onoplettende krijgt zware slagen, zoodat de neus hem scheef staat en de ooren hem dwars hangen, gelijk gij ziet aan

den Engelschman.

Dat gij aanbeeld of hamer moet zijn, heeft Von Bülow, de vriend des Keizers, slechts gezegd, omdat hij zelf de smid wil wezen.

Gij, laat u niet vatten, opdat een ander met u geslagen worde: moet er gegrepen worden, grijpt zeiven.

Weest noch de aanbeelden, waarop, noch de hamers, waarmee gesmeed wordt, maar weest zeiven de smeden.

Smeedt uw geluk, smeedt het zeiven, en dat daarbij des Almachtigen Vaders welgevallen met u zij al de uren uwer inspanning.

Neemt deze welgemeende woorden met u op het levenspad, waarop ik u licht en vroolijkheid wensch tot zelfs in de poorte, waar wij allen den tol te betalen zullen hebben.

Sluiten