Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wèl hem, die het Woord Gods, en hiermede: den Heere, — want Hij zelf komt in Zijn Woord tot ons, in den Geest, — wèl ontvangt, kloppende aan de deur zijns harten! Daartoe is het echter noodig, dat het Woord Gods dóórgaat, tot wedergeboorte toe, in den zin van de Dordtsche leerregels, Hoofdst. III en IV 8 XI, alwaar onderscheiden wordt niet alleen een uiterlijk gepredikt worden van het Evangelie, en een verlicht worden door den H. Geest, maar ook een in de binnenste deelen des menschen indringen met de krachtige werking deszelven wederbarenden Geestes. 1)

In 1 Petr. 1 : 23 lezen wij, — hetgeen ons nu niet meer verwonderen kan: „Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar (uit) onvergankelijk zaad , door het levende en eeuwig blijvende Woord Gods". Terstond daarop wordt, ter kenschetsing van dat Woord in zijn alles te boven gaande heerlijkheid, — dóór welk Woord (dia c. gen.) de Christenen wedergeboren waren, — een vergelijking getrokken naar Jez. 40 tusschen alle vleesch, dat, hoe heerlijk en machtig ook, als gras verdort, èn dat Woord, hetwelk in der eeuwigheid blijft. „En dit is het Woord", — zoo volgt nu, opdat men zich over de bedoeling niet kunne vergissen, — „dat onder u verkondigd is".

Ik zeg: na al het voorafgaande kunnen wij ons over deze voorstelling der zaken niet meer verwonderen. Het „Woord, dat onder hen verkondigd is", daardoor zijn zij wederbaard of daardoor hebben zij de wedergeboorte ontvangen. Zoo staat er letterlijk. Want de bedenking dat een uitwendig hoorbaar woord op gewone zinnelijke wijze waargenomen en op ons bewustzijn redelijkerwijze inwerkende, toch niet ons uit den dood in het leven kan overplaatsen, zou zin hebben, als er sprake was van een menschelijk woord. Neen, hetgeen onder hen verkondigd is, door menschen-woord, is desniettemin het Woord Gods. En nu, dat is heel anders dan menschen-woord, of welke macht des vleesches ook. Wat is zijn voortreffelijkheid en kracht dan

1) Ook Dr. Bavinck erkent: „en die Geest is geen onbewuste kracht, maar een persoon, die altijd bij het Woord is, het altijd draagt en werkzaam doet zijn, maar niet altijd werkzaam doet zijn op dezelfde wijze, Oer. Dogm. IV, 214 boven.

Sluiten