Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit punt zijn wij absoluut lijdelijk. Maar dit blijkt ook hier, dat het niet aangaat, om het werk der wedergeboorte als zoodanig, zóó af te zonderen van het werkelijke leven der ziel, zooals de ziel dat leeft, als wij dat al meer en meer doen. Dat nieuwe beginsel komt blijkbaar terstond met de werkelijkheid des levens in ons, in aanraking. Vandaar dat het verborgen werk Gods, dat aan ons komen tot Jezus voorafgaat, ook rondweg een trekken wordt genoemd, iets wat er, wij zeggen het nog eens, alles behalve lijdelijk uitziet. Het zaad der wedergeboorte stuit alzoo ook vóór alle dadelijk naar buiten uitkomende bekeering, reeds oogenblikkelijk op tégenstand, zoodat reeds die wedergeboorte op zich zelf genomen, alzóó geschiedt, dat zij ook is een trèkking.

De bekeering vloeit daarom in beginsel terstond uit de wedergeboorte voort, ook al doet ze zich voor het oog der omgeving nog niet op dat oogenblik zoo duidelijk kennen. De in zondige richting liggende krachten der ziel worden alzoo dadelijk in beweging gesteld tégen het nieuwe levensbeginsel, — dat zich terstond, vanèf het oogenblik dat het in de ziel gebracht is, in de werkelijkheid van het innerlijk zieleleven doet gevoelen, of duidelijk gezegd: dat van af zijn aanzijn optreedt. Vandaar werkt de wedergeboorte dadelijk als een trekking, en — mèt de wedergeboorte, is de bekeering, in beginsel, ook gegeven.

Alleen geschiedt het niet zoo, dat die wedergeboorte of trekking tot Jezus afhangt van ons gewillig zijn of worden. Gods werk is zoo, dat het niettegenstaande allen tegenstand, doorgaat en in stand blijft. Deze schildering van de wedergeboorte uit God, geeft echter aan ons niet den indruk, dat de regel is dat zij onder de in leven blijvende kinderen, reeds plaats heeft vóór de ontwaking van het bewustzijn. Integendeel, trekking onderstelt een reeds, althans bij aanvang, zich bewust leven.

Of, mogelijk zou men willen zeggen: met die „trekking" wordt niet de wedergeboorte bedoeld. Die wedergeboorte ligt reeds in den kinderlijken leeftijd. Maar daarop moet nog in volwassen leeftijd, die „trekking" komen, zonder welke niemand tot Jezus kan komen. Wij vragen echter: wat heeft dan toch zulk een, reeds vroege, en inderdaad voor het doel waartoe zij zou moeten

Sluiten