Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het „doopen" in nauwe verbinding en gemeenschap met hetgeen in den hoofdzin bevolen en gelast wordt. Het in beide participia bedoelde moet met het in den hoofdzin geëischte gepaard gaan, mag er dus niet van gescheiden worden, moet er misschien zelfs als middel voor dienen. Een nauwe vereeniging dus niet alleen van het doopen, maar ook van het „leeren onderhouden" met het in den hoofdzin bevolene, een verééniging echter die niet mag worden een oplossing van het „leeren onderhouden" in het in den hoofdzin bedoelde. Maar hoe zal dit voorkomen worden indien de vertaling „onderwijst" moet vastgehouden worden? Want toch, wat voor verschil is er tusschen „leeren onderhouden" „de geboden des Heeren", en „onderwijzen" daarin? Want het is ontegensprekelijk dat leeren en onderwijzen precies hetzelfde zijn. Hoe kan nu hier het eene, n.1. het „leeren onderhouden" gepaard gaan met het onderwijzen? Immers zoo iets zou onderstellen dat het twee verschillende zaken zijn. Hetzelfde kan men niet doen gepaard gaan met hetzelfde, of ook daarbij voegen! En niet minder erg wordt het wanneer men de participia opvat als aan te geven: middel of weg waardoor! Hoe kan het middel hetzelfde zijn als datgene wat men er door wil bereiken ? Want ook tusschen hetgeen „onderwijzen" zou moeten worden en datgene wat men moet „leeren onderhouden" kan niet dat onderscheid gemaakt worden, dat hier een gezonde zin zou mogelijk maken.

Want dat inderdaad in den tekst die drie zaken naar de wijze waarop ze daarin voorkomen, wezenlijk van elkander moeten verschillen, dit is wel niet voor ontkenning vatbaar. Maar dan is ook niet een vertaling geoorloofd, die hieraan geen recht doet, ja dit onderscheid onmogelijk maakt, en de begrippen die uiteen moeten gehouden worden, praktisch doet ineenvloeien en tot één zaak maakt. De kracht van den tekst gaat dan in het praktisch leven feitelijk te loor. Zulk een vertaling is dus niet geoorloofd, te meer waar er een andere taalkundig niet minder juiste is, die het vasthouden van het noodzakelijk onderscheid wèl mogelijk maakt.

Die door ons verkozen vertaling is „maakt tot discipelen". Wij voor ons lezen dus den hoofdzin niet: „onderwijst al de

Sluiten