Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baring Gods in den weg van Zijn Genadeverbond is bij de toeneming van haar duidelijkheid, ook meer en meer een openbaring van den eeuwigen God, uit Wien, door Wien en tot Wien alle dingen zijn, als een Drieëenig God: Vader, Zoon en H. Geest. En niet de Oudtestamentische Kerk, maar eerst de Nieuw-testamentische, Christelijke Kerk, leeft in die openbaring of Naam Gods in haar hoogsten trap. Dat de levende God is: Vader, Zoon en H. Geest, — elk van deze Drie God en toch maar één God, — het is de levendige grondslag van de waarheid des Evangelies, eerst in den dag der nieuwe bedeeling op klare wijze verkondigd en aan de Kerk geschonken. Door dat uitgaan der hoogste Godsopenbaring, is de Christelijke Kerk ontstaan en wordt zij voortgeplant.

Het is deze voor deze aarde hoogste en heerlijkste Naam waarmede en waardoor zich het Goddelijk wezen aan menschen geopenbaard heeft, die in de Kerk leeft, en waardoor het leven der Kerk gedragen en als zoodanig gevormd wordt. Gelijk de openbaring en Naam Gods zooals die in de natuur op alle schepselen ook na de zonde nog gesteld is, dat natuurleven draagt en zijn heerlijkheid geeft, zóó ook en niet anders is het in de Kerk ten opzichte van de openbaring Gods die daar heerscht. Want dat het leven der Kerk zoowel uitwendig-zichtbaar als verborgen, is wat het is, en hooger staat dan het omringende natuur- en wereldleven, dat is niet uit kracht van hetgeen in de natuur ook na de zonde nog van de heerlijkheid en schoonheid Gods te zien en te tasten is, maar dat is vrucht van die openbaring Gods waaraan de Kerk alleen deel heeft. Want de Heere legt Zijn heerlijkheid en Naam op al Zijn werken. In de werken Gods buiten de Kerk schittert uit Zijn heerlijkheid en er staat op te lezen Zijn Naam. Maar niet anders in de Kerk, waar het alzoo is, dat op alles rust de Naam Zijner heerlijkheid, gelijk Die uitschittert niet in de natuur en niet in de wereld daarbuiten, maar gelijk die alleen uitschittert en alleen gegund is aan Zijn Kerk en volk. Want Zijn Kerk en volk zijn een schepping van de openbaring en Naam Zijner heerlijkheid als den Drieëenigen God, Vader, Zoon en H. Geest. Want het is toch bekend dat de Kerk schepping en vrucht is van een hoogere Godsopenbaring, waarvan de natuur verstoken is.

Sluiten