Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat wij nu genoegzaam hebben toegelicht. Wel de vólle vrucht en kracht van den Doop onderstelt de wedergeboorte. Maar wij weten, dat het bedienen naar den wil Gods van den Doop aan een menschenkind, op zich zelf nog niet inhoudt, dat het Gods bedoeling is zoo iemand óók innerlijk, een lid der Kerk te doen zijn. De Doop in zijn völheid, is naar de vrijmacht der Goddelijke verkiezing, niet voor een ieder bestemd, die hem uitwendig behoort geschonken te worden.

In verband met een en ander hebben wij nog te overwegen enkele andere teksten die over den Doop handelen. Wij kunnen hierin wat minder wijdloopig zijn.

Eerst overdenken wij Rom. 6. Het geheel geeft den indruk, dat hier van een veel sterker werking des Doops gesproken wordt, dan zijn eerste werking of vrucht is. Die eerste werking of vrucht is immers dat de doopeling gedoopt wordt in den Naam des Vaders en des Zoons, en des H. Geestes, niet naar zijn verborgen zijn,— dit kan niet door menschenhand noch water geschieden, — maar wat zijn uiterlijken levensstand betreft. Hier echter een veel sterker werking of beteekenis van den Doop!

Immers zóó spreekt Paulus: „Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?En dan gaat hij uit de kracht van den Doop der geloovige Romeinen aantoonen, dat dit van hen kan getuigd worden. Door en in hun Doop is het met hen geschied naar de duidelijke voorstelling des Apostels, dat zij der zonde gestorven zijn, zie na vers 2, de redeneering van vers 3-10 en de daaruit getrokken geheel op vers 2 kloppende conclusie in vers 11. Het hoofdstuk zet zich daarop in denzelfden toon nog voort.

De oprecht geloovige Romeinen waren alzoo volgens Paulusbetoog, der zonde gestorven. Dit groote feit heeft blijkbaar plaats gehad door hun Doop.Want zoovelen zij in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn zij in Zijn dood gedoopt. En door dien Doop in den dood, zijn zij zelfs met Hem begraven, vers 4. Zóó zijn zij met Hem één plant geworden in de gelijkmaking Zijns doods. En aan dit door hun Doop, der zonde gestorven zijn met Christus, doet Paulus hen nu

Sluiten