Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van. Iets anders zou het zijn, indien in het sacrament nog iets anders werd geschonken dan in het Woord. Dan moest gezegd worden: zooals Christus de bedienaar is van het Woord, zoo is Hij het ook van het sacrament. Maar nu is het anders. Dóór het sacrament, dat Hij doet geven door der dienaren hand, gaat H ij voort te bedienen Zijn Woord. Wat is toch het sacrament? Immers, het is de uitwendige vorm waarin de Heere Zijn Woord verder tot ons brengt. Hij begint met Zijn Woord of Evangelie ons te brengen hoorbaar, en gaat voort met het ons te brengen óók zichtbaar. Die uitwendige vormen, die hoorbare en zichtbare vormen, doet Hij bedienen door de dienaren.

Want dit staat vast: de dienaren bedienen het Woord, maar tóch is het alzóó, dat de Heere zelf het dóór hen bedient. Het is niet zoo, dat de Heere door de dienaren heen, door het sacrament heen, een afzonderlijke genade bedient, die niet reeds in en door het Woord tot hen kwam en komt. Maar alzoo, dat hij door de bedienaren van het sacrament bedient door middel van het sacrament, datzelfde Woord, diezelfde waarheid, en schenkt datzelfde heil. Immers indien in de sacramenten een nieuwe en andere waarheid of genade als 't ware geïncorporeerd was, dan zou men evenals van het Woord wel dienen te zeggen: de Heere zelf is de groote bedienaar van het sacrament. Nu houdt het sacrament diezelfde volle, ééne waarheid in. De Heere en Hij alleen is de groote bedienaar en prediker van de ééne waarheid en genade, door het uitwendige Woord èn door het sacrament. Tot beide gebruikt Hij Zijn dienaren. Door het bedienen van het uitwendige Woord en van het sacrament, predikt Hij Zijn eeuwige, eenige en volle waarheid en genade die de ware geestelijke inhoud is van dat uitwendige Woord, en ook de eigenlijke taal van dat sacrament, welke geestelijke inhoud en taal des sacraments alleen door het geestelijke oor en door het geestelijke oog verstaan en opgenomen wordt.

Of is het niet waar? Is het sacrament iets inwendigs, is het sacrament de geestelijke genade zelf, of iets er van ? Daarover gaat het hier: is het sacrament dat geestelijke; of is het sacrament als zoodanig slechts een uitwendige, zichtbare, verkondiging van het geestelijke, zoodat het op zich zelf iets

Sluiten