Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelie. Een overgang de eene maal naar het uitwendige leven alleen gedaan, maar de andere maal ook doorgedrongen tot den mensch zélf, tot zijn i k, tot de beslissende kern van zijn wezen.

En ook waar de overgang slechts uitwendig plaats had en slechts op zulk een wijze die alleen dit leven zoo blijft, is het een overgang in den Christus, en i n zijn genade, een overgang i n de bizondere openbaring, een overgang i n de Kerk. Overal en op alle punten is het een overgang tot hetzelfde, waarin ook de wedergeborene door z ij n overgang komt te staan, overal en op alle punten is er een gemeenschap gegeven, waarin ook de wedergeborene staat. Maar overal en op alle punten zit het hem in het hoe van dien overgang, en in het hoe van die tot stand gekomen gemeenschap.

Wat vóór een gemeenschap is het, of: — en dit moet eigenlijk éérst gevraagd worden, — wat voor een overgang is uw overgang, waarmede gij in uw nieuwe leven ingegaan zijt. Over de vraag: wat vóór een Christen en in hoever een Christen zijt gij, en een lid der Kerk, beslist deze vraag: in hoever zijt gij van Christus en in hoever een rank aan den eenigen waren wijnstok, en in hoever een dischgenoot aan Zijn tafel en een deelhebber aan de vrijheid die alleen in Christus Jezus is te vinden. Slechts voor het uitwendige, slechts voor zoover de natuur, zij het onder hoogere inwerking, daarin weet en vermag in te dringen, zie Matth. 13 : 20, 21, Matth. 25, Joh. 5 : 35, Hebr. 6, 2 Petr. 2:1, — óf ook naar uw verborgen leven ? Is het een leven waarin gij alleen uitwendig verkeert? Of ook een waarin gij innerlijk verkeert, en in het diepst van uw zielsbestaan voor het aangezicht van uw God? Een Christus, en een Kerk, en een heilgoed, en verheven-zijn tot den staat des Christelijken levens, slechts voor d it leven, of voor aller eeuwen eeuwigheid? Wandelende in oprechtheid voor God, of uw hand slechts aan God gegeven, openbaar, maar uw hart nog verre van hem houdende? In uw leven uitwendig voor de Kerk en voor haar

Sluiten