Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wat was de Onderstelling der Besnijdenis, naar den regel voor haar Bediening? Of: Wie moesten besneden worden?

In de Friesche Kerkbode No. 1033 lezen wij dit: „Wel „stemmen wij toe, dat het antwoord des Heeren op Abrahams bede: „Och! dat Ismaël mocht leven voor uw „aangezicht!" alle opmerking verdient, en wel in verband „mag gebracht worden met zijn onmiddellijk daarop vol„gende besnijdenis. Maar het beweren van Ds. D., als zou „de Heere in dat antwoord (zie Gen. 17 :19 —21) duidelijk „uitspreken, dat Ismaël buiten het Verbond der genade, „d. w. z. buiten de geestelijke goederen des Yerbonds stond, „is ons te kras. Liever gaan wij met Calvijn, die bij deze „woorden aanteekent, dat Ismaël de hope der eeuwige zaligheid niet wordt afgesneden, maar de vervulling dier hope „alleen in Isaaks geslacht wordt gesteld."

Het betrekkelijk recht van deze opmerking moeten wij bij nader inzien erkennen, ook onder invloed van Calvijn's verklaring van de bede van Abraham, Gen. 17 : 18: „Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht!" Het komt ons nu voor dat wij zonder genoegzamen grond wat véél achter die woorden van Abraham gezocht hebben. Niet dat de wijze waarop God die bede verhoort, vers 20, 21, dit bewijst, want God verhoort wel meer onze beden op Zijn wijze en in Z ij n zin. Maar op zijn minst is het zeer goed m o g e 1 ij k, dat Abraham in zijn bede enkel dacht aan voorspoed en welstand uit een uitwendig en natuurlijk oogpunt.

Sluiten