Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Werkt de Doop door het passieve, of door het actieve Geloof ?

Aan het slot van zijn aanteekeningen resumeert de Friesche Kerkbode in No. 1035 zijn bezwaren aldus: a. „dat hij door teeken en zegel met elkander te verwarren, „en door het teeken en de beteekende zaak van elkander „te scheiden aan het H. Sacrament des Doops schade doet; „b. dat hij eenzijdig het subjectieve in den Doop vooropstellende, de objectieve werkelijkheid en zekerheid te na komt."

Laat ons nu de woorden van de Friesche Kerkbode zelf gebruiken, om in het licht te stellen, wat het geachte Blad hiermede bedoelt. In zijn voorafgaand stuk (No. 1034) over ons werk schrijft hij: „Doopt g ij, zoo zegt onze Heere „Christus, „in den naam des Drieëenigen, en ziet (een „beteekenisvol woordeke in dit verband) 1 k ben met ulieden „al de dagen tot de voleinding der wereld." Als Gods Kerk „doopt, is Christus zelf present, en maakt haar Doop tot „Heiligen D o o p. Als wij dat niet mochten gelooven, „zouden wij geen moed hebben om te doopen. Christus „is er bij en doet wat menschen niet doen „kunnen; en Hij doet dat in verband met „die menschen.') Het zichtbare en het onzichtbare zijn „op een wel onverklaarbare, maar toch reëele wqze aan „elkander verbonden."

In No. 1035 zegt het geachte Blad dit tegen ons: „De „schrijver erkent op blz. 97, dat het bij het Avondmaal „wel gebeuren kan, „dat er een werking op het innerlijkst

') Deze spatieering is van ons.

Sluiten