Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welnu, zij was gelukkig, waarom misgunde hij haar dat geluk? Hij zweeg teleurgesteld en nadenkend.

In de eerste dagen van hun huwelijk had hij haar boeken laten lezen, waarin de hartstocht op alle toonaarden verheerlijkt werd en zijn rechten over alle banden, alle maatschappelijke conventiën, alle lessen van godsdienst en plicht verdedigd werden. Irene had ze eerst niet willen lezen; zij gruwde er van, nu echter werden zij haar geliefkoosde lectuur en Réné zag het

met bezorgdheid.

De ziel zijner vrouw, die hij met geweld aan God had ontrukt, omdat hij daarin als onbeperkte meester wilde heerschen, ontsnapte hem langzamerhand. Hij had gewenscht dat zij met hem slechts één leven zou leven, dat zij één met hem zou zijn in alles en nu verwijderde zij zich toch van hem. Hij begon het bitter te betreuren zich in Parijs gevestigd te hdbben, maar hij kon nu niet heengaan; zijn betrekking tot verschillende wetenschappelijke genootschappen bond hem aan de hoofdstad en het ware ook te dwaas te vertrekken alleen omdat zijn vrouw zich zoo goed amuseerde en door ieder gezocht en gevleid werd.

Jaloersch te zijn had hij steeds een groote domheid gevonden maar nu kon hij het zichzelf niet verbergen, dat hij den angel dier vreeselijke kwaal in zijn hart voelde.

Irene was deugdzaam ja, maar waarom? Omdat zij hem liefhad, omdat zij de grenzen van het fatsoen niet zou willen overschrijden en toen dacht hij er met angst aan hoe die liefde misschien reeds verflauwd kon zijn, hoe hij zelf vroeger de onbegrensde rechten van den hartstocht had bepleit; welken anderen steun

Sluiten