Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het slachtoffer was niet zoo goed of hij teekende. Hierna bracht de bedrogen (?) echtgenoot zijn goedterug, maar behield het gouden horloge en de gouden ketting al onderpand, en als stuk van overtuiging, om zqne vrouw ter hand te stellen als hij morgen, en veertien dagen later zijne verplichtingen niet nakwam. Toen lieten de schurken

m Driffieling der zaak is den schurken echter met meegevallen. Het slachtoffer is zeer wijselijk bij de politie om raad en hulp gekomen. Deze heeft een spaak in het wiel gestoken en den schurken, den heeren en de dames het vuur zoo nauw aan de scheenen gelegd, dat zij hun

handen aan het verlangde geld niet blauw hebben geteld

en het raadzaam achtten, stil naar het buitenland te vertrekken. Waarschijnlijk hebben zij daar de zaken op denzelfden voet voortgezet.

Een geheel ander complot schurken dat leefde van chantage, mocht ik later ontdekken en ontmaskeren. Dit complot bestond uit ontslagen boeven, die een meu middel hadden gevonden om slachtoffers te maken.

Natuurlijk was ook bij hen een vrouw in het spel, een meid. Deze lokte overdag brutaal weg mannen in hare woning, gelegen in een f,Uoenli|ke, stille straat. Heeft zij het slachtoffer binnen, en geeft het zich met haar over aan het liefdesspel, dan wordt van beiden in het vuur van het minnespel datzelfde oogenblik, onge zien onverwachts en zeker, ongedacht, een fotografie gemaakt. Daartoe hebben twee handlangers voortdmend op den loer gelegen, en zoodra zij de me.d me.

hooien binnenkomen, gaan zij naai een vertrek boven liaa slaapkamei, en beapieden ben dooi een ga. m den vloei.

Sluiten