Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doening mijner chefs over wat ik gedaan had. Maar ook ik was hun dankbaar, want door hun vertrouwen en mij zelfstandig te laten handelen, was het mij gelukt een verloren mensch te redden. #

Spoedig ontving ik van den geredde, van zijn broer en zuster brieven vol dank, vol hartelijkheid voor wat ik had mogen doen om een menschenziel te redden. Zij verzochten mij een gering bewijs te hunner dankbaarheid wèl te willen aanvaarden, zijnde: een prachtige schrijftafel. — Later vernam ik, dat het den geredde goed ging en dat hij zich goed hield, en dat hem het wettig, zeer aanzienlijk erfdeel zijner ouders, dat onverdeeld had gelegen, omdat men niet wist of hij dood of levend was werd

toegekend. ,

Dikwijls als ik aan mijn schrijftafel zit, gaan mijn gedachten terug naar vroeger tijd, en dan is van alle herinneringen uit mijn politietijd, van deze wel de schoonste.

Daktyloskoop systeem.

Indertijd is veelvuldig gebruik gemaakt van het Bertillon stelsel, waarbij door meting van door Bertillon aangegeven lichaamsdeelen de identiteit van een aangehoudene kon worden bewezen, ingeval hij recidivist is een elders

reeds werd gebertilloneerd.

Maar dit systeem gaf toch betrekkelijk weinig zekerheid zoodat het geheel werd verdrongen door het daktylosko-

^Da" herkenningsmiddel is uiterst eenvoudig en levert veelmeer zekerheid.

Sluiten