Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest van groote zorgen, en dat hun zoovele rustelooze nachten en heete tranen had gekost, was thans hunne blijdschap en hun trots. Had hij het eerst niet verder kunnen brengen dan tot lichtmatroos, thans was hy matroos 3e klasse en zeer spoedig hoopte hij 2e Was te worden, met opname in het vaste corps. Dit laatste is eene onderscheiding, die alleen verleend wordt aan diegenen, die buiten straf blijven. .

Maar er was meer dan dit, dat voor de ouders zulk eene oorzaak van vreugde was. Dit is mij later gebleken. Zeer kort na zijne bevordering tot 2e klasse werd Cornelis zeer ernstig ziek. En wat men aanvankelijk reeds gemeend had te bespeuren, werd toen duidelijk. Dit kind van zooveel gebed en tranen is gebleken een voorwerp te zijn van Goddelijke leiding en liefde. Zijne krankheid was van korten duur, maar toch nog lang genoeg voor hem om in het Hospitaal, waai hij verpleegd werd, voor zijne makkers te getuigen, Wiens hij was, en hen te waarschuwen voor verkeerde invloeden. En waar in vele andere gevallen zulk een getuige voor zulk eene omgeving eene oorzaak kon geweest zijn van spot en hoongelach, was ieder zoo overtuigd van de oprechtheid van dezen prediker op zijne krib, dat zelfs elke gedachte aan spot wasgebannen.

Als eene voor de eeuwigheid rijpe vrucht is hij weggenomen uit den strijd van dit leven.

De ouders waren zeer bedroefd, maar het was eene droefheid met vreugde gemengd.

VIL

Verwoest geluk.

Het is een zeer eigenaardig persoon, dien wij hier ontmoeten. Onwillekeurig loopt men bij hem in de cel, om een oogenblik een praatje met hem te houden,

Sluiten