Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦>en ander ook niet. Wacht, hij zal even telegrafeeren. Maar als de ingekomene geen beroepsmisdadige!

is, dan' gaat het niet want zij alleen verstout die kum.

Hij zal eens probeeren. Hij tikt l x 8 .

1 x 5 1 X 8 2 X 5 1 X 20 1 X 10 1 X 5 tik ken. Nu heeft hij gevraagd: Hoe heet je.^Is nu de nieuw ingekomene een jongen van de vtakto , dan fint hU oogenbh^k l x «1^

klaar en de kennismaking en inededeehngwordcnvoort.

gezet en zij telegrafeeren wat zij willen. En dat

"Tens" Sm Tbö iemand die m|zeide: meneer^ wat heeft 81 een mooi boek; zoudt u my dat ook niet eens kunnen bezorgen? Op

u dat? kreeg ik ten antwoord: hij heeft mij meer

dan eene halve bladzijde er van getelegrafeerd,

PrHet *is te begrijpen dat deze bezl|^Lgle^iaakt toegestaan worden. Wie er zich aan en gesnapt wordt, wordt gestraft. En terecht, want zelden telegrafeeren zij iets goeds, maar steeds wat niet ma» B.v. Op een Zondagmorgen zag ik in üe kerk eeif gevangene, als in oen ondeelto «Jgenblik een briefje bij zijn buurman naast hem in dien.

PlDeS beide6bewaarders, die naast den ^reker^taan om toezicht te houden, en inderdaad niet staan te

droomen, hadden dit niet gezien. Maai ^ ^eL ^

Wat nu te doen? Rapport maken^dan man gestraft. Dit wilde ik niet. Ik besloo^ hem te be^ zoeken en te zeggen, dat ik gezienhebwath^mis dreef; dat ik er eigenlijk rapport, jan^maken moes, maar dit moeilijk kon doen, omdat hij dan stral fcree&,

on ik dit niet gaarne wenschte, m^rru^fplih^z0eeerst kwam waarschuwen, hem uitdrukkelij

kende, zich zeiven straf te be?PaSMentemlen de moeilijkheid te laten, om mijn plicht te doen.

Sluiten