Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene justitie-zaak to maken, maar had hem eenvoudig uit het huis verwijderd.

Natuurlijk kon ik niets meer voor hem doen. Het eenige wat ik, met het oog op eigen veiligheid doen moest, was politiehulp vragen, wijl hij eene woedende bui kreeg, en gevaar voor mijn leven niet meer denkbeeldig was, toen hij hoorde, dat ik hem niet meer helpen kon.

Zeer kort daarop had hij weer een vonnis van driejaren.

Voor iederen stakkerd, ja zelfs voor den misdadiger, is in onze z.g.n. wreede maatschappij nog wel een plaatsje aan den maaltijd des levens, maar zoo menigeen maakt er zichzelven onmogelijk.

XX.

Een Simulant.

Hier zijn wij bij een simulant.

Het is iemand, die doet als David bij Koning Achis te Ziklag. Die liet „de zeever in zijn baard afloopen en bekrabbelde de deuren der poort", met andere woorden, hij deed, of hij krankzinnig was. Maar hij was het niet. Dat hij echter zijne rol uitnemend speelde, blijkt hieruit, dat de Koning zeide: „Heb ik razenden gebrek", en hem uit de plaats deed verwijderen.

Dat was het juist, wat David begeerde. Hij was er door eigen wil ingekomen, maar zag, toen zijn leven in gevaar kwam, geene kans uit Ziklag weg te komen. Nu verzon hij de list om zich gek te houden en het gelukte hem.

Welnu, de laatste David is nog niet gestorven. Er zijn veel meer simulanten, dan iemand denkt. In de strafgevangenis vindt men die telkens en de Ongevallenwet kweekt ze bij tientallen, en niet zelden zitten de knapste dokters met de handen in het haar, wanneer zij geroepen worden om uit te maken, of ze

Sluiten