Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekerde hem, dat het niet voor de eerste maal was, dat ik Hem door een socialist als één hunner hoorde noemen, maar ik verzekerde hem óók, dat voor ieder, die dezen Jezus kent, zooals Hij zich in de Schriften heeft geopenbaard, in Hem wèl ziet een hervormer der maatschappij, maar ook gelooft, dat Hij dit geworden is door het aanbrengen Zijner geestelijke gaven en schatten. Hij heeft Zich niet geschaamd ons broeders te noemen, doch niet in socialen maar in geestelijken zin. En nu staat de persoon van Jezus voor iederen belijder van Zijn naam zóó hoog, dat hij niet anders dan met pijn en smart kan hooren, dat het eenig doel van Zijne komst op aarde niets anders zou geweest zijn dan de maatschappij te hervormen. Neen, bij Hem. evenals dit vóór alle Zijne belijders behoort te zijn, gold voor alle dingen: Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid. Een Christus-socialist, evengoed als een Christen-socialist, kan voor mij nooit iets anders zijn dan een vierkante cirkel.

Hij was, het moet tot zijne eer gezegd worden, eerlijk genoeg, ook voor dit betoog iets te gevoelen, en zoo dikwijls ik hem bezocht, gedurende zijn korten straftijd, sprak hij met groote belangstelling, vooral over ons laatste onderwerp.

Na zijn ontslag heb ik hem nooit meer ontmoet, Maar het heeft mijne aandacht getrokken, dat ik zijn naam, eerst zoo vermaard als socialistisch agitator, nooit meer heb gelezen of hooren noemen. Alleen vernam ik, dat hij in eene der zuidelijke provinciën eene zaak heeft opgezet, die voortdurend in bloei toenam. Mijne hoop, hem nog eens te bezoeken is tot nu toe niet vervuld geworden. Wie weet, wat ik anders zou gehoord hebben.

Sluiten