Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familiaar en toen is ze boos geworden en heeft ze gezegd, dat ik 'n koperen doofpot en nog meer andere dingen van haar meegenomen en verkocht had en daarvoor ben ik nou hier.

Ik kende je niet, maar ik heb veel over je hooren spreken, 't Was echter maar weinig goeds. Je vroomheid heeft je bepaald berucht gemaakt, en nu schijnt er niets in staat te zijn om u te doen terugkeeren van dien verkeerden weg. Zou nu deze celstraf daartoe niet in staat zijn? Misschien hebt ge jaren lang als in een roes geleefd, maar hier hebt ge gelegenheid om tot u zei ven te komen en je zei ven nu eens zeer nauw te onderzoeken. Indien voor iemand, dan zal toch voor u wel het woord gelden: den wil des Heeren geweten. Zelden heb ik iemand ontmoet, die zooveel kennis heeft van de Gereformeerde leer en zóó over de kenmerken van bekeering en wedergeboorte weet te spreken als u. Hebt ge nooit er eens over gedacht, dat uw oordeel eenmaal toch ontzettend zal zijn? En dat kunt ge niet ontgaan. De rechters te Rotterdam hebt ge niet kunnen misleiden, maar God als Rechter, zult ge het nog veel minder kunnen doen.

Het is mogelijk, dat ik mij misschien wat scherp tegen u uitlaat, maar ik meen tegenover u niet anders te kunnen en te mogen doen, indien ik niet ontrouw wil zijn in mijn werk.

Aan de wijze waarop hij stond te luisteren, meende ik te mogen opmaken, dat hij iets gevoelde van wat ik zeide.

Maar, wreede ontnuchtering! Na mijn woord richtte hij zich op en diep ademhalend zeide hij doodkalm en bedaard: je hebt toch wel gelezen, dat wie, Mijn volk aanraakt, Mijn oogappel aanraakt? Wees dus voorzichtig met je oordeel, wie mij oordeelt is de Heere alleen. Hij heeft mij tot Zijn dienst geroepen en verkoren en na mijn ontslag ga ik dadelijk uit Holland

Sluiten