Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij kwam met enkele maanden gevangenisstraf hier in de cel, maar was niet vervallen verklaard.

Mijn bezoek was hem zeer aangenaam. Vrijdags was hij ingekomen; Zondags had ik den dienst in de kerk en 's Maandags bracht ik hem een bezoek.

Hij deelde mij mede, dat hij thans de kerkhofroosjes op de wangen droeg. De provooststraf in dien toren, te Ylissingen, zoo vlak tegen de zee, zoo vertelde hij mij, heeft mijn lichaam veel kwaad gedaan. Ik behoor niet tot die paardengestellen, die daar tegen kunnen; de knauw, dien ik beet heb, zal ik wel niet meer te boven komen. Maar in ieder geval ben ik blij, dat ik hier ben. In Ylissingen is het kerkgaan voor de klassianen verplichtend, en ik was altijd blijde als het Zondag was, en als ik dan maar niet in de provoost zat, want daar zat ik in, eer ik het goed wist. En nu gisteren was het mij, of ik een geheel ander mensch was; toen ik daar in de kerk zat en luisterde naar alles wat u preekte. Vooral dat eene psalmvers, wat deed me dat goed:

Als ik, omringd door tegenspoed,

Bezwijken moet Schenkt Gij mij leven.

Ik kende dat nog van vroeger. Maar nooit heb ik er zoo goed de beteekenis van gevoeld als gisteren; ik zing het den geheelen dag; maar natuurlijk in stilte, want hardop zingen mag men hier niet. Wilt u mij dikwijls komen bezoeken ? Dat zal mij zoo goed doen. Neen, meneer, ik ben geen misdadiger, maar mijn driftig karakter en vaak ondoordacht handelen heeft mij ongelukkig gemaakt

Zoo praatte hij voort, en ik luisterde met medelijden en belangstelling, en ik verzuimde niet, hem zoo dikwijls te bezoeken als ik daartoe gelegenheid had.

Zijn toestand, welke zich eerst bedenkelijk liet aanzien, werd van lieverlede beter. De verschijnselen, welke men bij zoo menig longlijder kan waarnemen,

Sluiten