Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tijd, verloopen tusschen de 'invrijheidstelling en het besluit van herroeping, wordt niet in rekeniDg gebracht op den duur der straf.

Is de invrijheidstelling eenmaal herroepen, dan kan geene nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling meer volgen.

De gevangenisstraf wordt geacht geheel te zijn ondergaan, indien zonder herroeping de straftijd is verstreken.

Een voorwaardelijk in vrijheid gestelde, die zich slecht gedraagt of in strijd handelt met de in zijn verlofpas uitgedrukte voorwaarden, kan worden aangehouden door het hoofd van het gemeentebestuur of den officier van justitie, waarna de minister van justitie over de herroeping beslist.

Aan den voorwaardelijk in vrijheid gestelde wordt een verlofpas uitgereikt. x

Aan hem kan voor de reis naar de hem aangewezen verblijfplaats of naar de gemeente waarheen hij zich begeven wil, reisgelegenheid of reisgeld worden verstrekt ten laste van zijne uitgaanskas, of, indien deze ontoereikend is, ten koste van het Rijk.

Hechtenis.

De duur der hechtenis is ten minste een dag en ten hoogste een jaar, behoudens enkele bijzondere gevallen, waarin de straf iets langer kan duren.

Den veroordeelde wordt, op zijn verzoek, vergund de hechtenis in afzondering te ondergaan.

Sluiten