Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verlaten van de School.

In buitengewone gevallen, ter beoordeeling van den Minister van Justitie, kan aan verpleegden, met machtiging van den minister, onder de door dezen te stellen waarborgen, worden vergund tijdelijk de tuchtschool waarin zij zijn opgenomen te verlaten.

Briefwisseling en bezoeken.

De briefwisseling van of met de verpleegden staat onder controle van den directeur.

Op tijden, in het huishoudelijk reglement te bepalen, kan aan verpleegden worden toegestaan, bezoeken van familie of andere betrekkingen te ontvangen.

Omtrent de toelating van de zich daartoe aanmeldende personen, beslist de directeur, behoudens beroep 'op den minister.

Stoffelijke verzorging.

De directeur treft, zoo noodig in overleg met den geneesheer, alle maatregelen die in het belang der lichamelijke reinheid van de verpleegden noodig zijn.

Verpleegden wier plaatsing in een tuchtschool is bevolen voor langer dan een maand, worden van Rijkswege gekleed; de overigen alleen voor zoover daaraan behoefte bestaat.

De eigen kleederen van verpleegden, die niet mogen worden gebruikt en niet tot het einde van den verpleegtijd kunnen worden bewaard, worden aan de ouders of voogden teruggezonden.

Sluiten