Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de tweede klasse verblijven de verpleegden in den regel ten minste drie maanden, met aftrek van den ttfd doorgebracht in de eerste klasse.

In buitengewone gevallen kan die termijn worden ingekort.

De indeeling der verpleegden van de derde klasse heeft plaats op gelijken voet als die der verpleegden van de tweede klasse.

Aan de verpleegden der derde klasse wordt als regel een geldelijke belooning voor den arbeid toegekend.

Deze verpleegden dragen een onderscheidingsteeken en aan hen worden ook zekere voorrechten toegekend.

De verpleegden der vierde klasse daarentegen zijn onderworpen aan zekere beperkingen.'

Zij worden bij het gemeenschappelijk onderwijs en den gemeenschappelijken arbeid zooveel mogelijk afgezonderd gehouden.

Zij verblijven er zoolang de Directeur dit noodig acht, doch behoudens inkorting ingeval van daadwerkelijk berouw ten minste zeven dagen.

Lager onderwijs en handenarbeid.

Het onderwijs voor de verpleegden der eerste klasse is hoofdelijk, dat voor de overigen in den regel gemeenschappelijk.

De handenarbeid wordt ingericht met het oog op

Sluiten