Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo ook de andere der ouders, wanneer deze tenminste de ouderlijke macht niet heeft verloren.

De kosten der opvoeding in de inrichting kunnen ook komen ten laste van den Staat, namelijk wanneer de rechtbank beslist dat degene die de ouderlijke macht uitoefent, tot betaling der kosten niet in staat is.

Degene die de ouderlijke macht uitoefent blijft altijd in staat, om den tyd der opneming te verkorten; wanneer hij echter den tijd der opneming wil verlengen, moet hij zich met een nieuw verzoek tot de rechtbank wenden en moeten weder dezelfde formaliteiten worden in acht genomen.

Stellen ter beschikking der regeering.

Zoodra de uitspraak, waarbij een minderjarige ter beschikking der regeering is gesteld, ten uitvoer kan worden gelegd, wordt de uitspraak ter kennis van den minister van justitie gebracht. De ambtenaar van het openbaar ministerie voegt er z^jn advies bjj over de wijze waarop ten aanzien van den minderjarige ware te handelen. Indien de ouders of voogden hem van hun gevoelen daaromtrent hebben doen blijken, voegt de ambtenaar van het openbaar ministerie een relaas daarvan toe aan de stukken.

De beslissing van den Minister wordt ter kennis gebracht van genoemden ambtenaar, door wiens zorg zoo noodig de minderjarige naar de plaats zijner bestemming wordt overgebracht.

Sluiten