Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• gebannen worden uit de Vereenige Neêrlanden. ♦ Voor het plegen van valschheid in geschrifte stelde men de bepaling :

»Alle falsarissen, die tot nadeel van anderen en >met hun weten en opzet het criem van valsheden »gecommitteert hebben, moeten gestraft worden »met de koorde.»

Zoo werd op 27 September 1652 te Amsterdam een makelaar, die »doleuslijk« wisselbrieven met zekeren Heer De Laar gesloten had, waarbij hij de hand van een ander had nagebootst, terwijl het door die handeling verkregen geld door hem ten eigen bate was aangewend, met een »bast« om den hals aan de galg vastgemaakt en streng gegeeseld ; vervolgens kapte men hem de hand af, waarmede hij de valsche handteekening had gesteld en daarna werd hij gebannen.

Een zekere Frans Stein, die valschheid gepleegd had en daardoor 1000 gulden had verkregen, werd met den strop om den hals onder de galg, met een papier op de borst met het opschrift »falsaria«, te pronk gezet, daarna gegeeseld en gebrandmerkt, vervolgens drie jaren in de gevangenis gezet en voor den tijd van 25 jaar gebannen.

Het misdrijf mishandeling werd strafbaar gesteld

als volgt:

»Die imant met 't zwaert in de schee, stok, »steen of anders slaet, dat daer bloet na volgt, • verliest zijn hand.»

Sluiten