Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaagd. Een diefstal op het platteland werd voorgesteld door een tros druiven.

Het gebruik dier hiëroglyphen is eveneens een atavistisch verschijnsel en als zoodanig een bewijs voor de theorie van Lombroso. In het »Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik« van Dr. Hans Grosz vindt men dit onderwerp breed behandeld.

Het is moeilijk die teekens tot een afgerond geheel te vormen, daar er voortdurend nieuwe ontworpen en gebruikt zullen worden. De bloote bekendheid met dat gebruik mag hier dan ook voldoende heeten, om bij nasporingen op en nabij de plaats des misdrijfs van nut te zijn in het vinden van het spoor van

den misdadiger.

Tusschen den geboren- en den normalen-, den gelegenheidsmisdadiger bestaat volgens de Lombrosiaansche school een schakel, aangeduid onder den naam van kriminoloiden, d. w. z. op geboren misdadigers gelijkende individuen, die niet onder die klasse behooren, maar evenmin onder de normale mogen gerekend worden. Bij hen komen minder afwijkingen voor en ook het tatoeëeren is bij hen niet in die mate in zwang, als bij de geboren misdadigers, terwijl daarentegen ook bij hen epilepsie en atavismus als hen kenmerkende verschijnselen

zich voordoen. _ .

De psychische abnormaliteiten zijn bij de kriminoloiden in ieder geval minder, zij bezitten niet

Sluiten