Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals nu de temperatuur invloed heeft op het lichaam, evenzoo werkt zij op den geest en heeft dientengevolge invloed op het cijfer der criminaliteit. . . Uit een door Guerry opgemaakte statistiek in

Engeland, Frankrijk en Italië bleek, dat in de maanden Juli en Augustus het cijfer der misdaden tegen de zeden en der moordaanslagen het hoogst, in November, December en Januari het laagst is.

Misdrijven tegen het eigendom komen het menigvuldigst voor in den winter; de andere jaargetijden toonen ten opzichte van die misdrijven een weinig afwisselend cijfer. Bij deze misdrijven is evenwel de drang der behoefte onmiddellijke oorzaak.

Lacassagne, Chaussinaud en Maury stelden een tijdtafel op, daarbij rekening houdende met de statistiek, die reeds van de verschillende misdrijven bestond. Bij die opstelling bleek, dat onder de misdrijven tegen het leven van Januari tot April, kindermoord bovenaan stond. Moord en zware verwonding bereikten hun maximum in Juni. Die maand schijnt ook invloed te hebben op de menigvuldigheid der geweldpleging op kinderen, want eerst na deze vo gen Mei, Juli en Augustus. In December komen die gevallen het minst voor. Geweldpleging aan volwassenen komt eveneens in Juni het meeste voor, en, na tot November te zijn gedaald, stijgt het cijfer weder aanmerkelijk in de eerste maanden van

het jaar.

Sluiten