Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de woorden: crediet, excuus en collega's, die in een leesles voorkwamen. Daar verschillende kinderen de woorden verkeerd hadden gelezen, liet ik de zinnen, waarin ze voorkwamen, eenige keeren door andere leerlingen opnieuw lezen. Voor ieder woord liet ik, onmiddellijk nadat het woord door een leerling goed was uitgesproken (maar nog niet verklaard), 5 kinderen voor het schoolbord komen, met den rug naar het bord gekeerd. Ieder moest op zijn beurt het eerste der drie woorden opschrijven; daarna schoof ik Tiet bord omhoog, zoodat No. 2 het door den voorganger geschrevene niet lezen kon. Er was veel belangstelling bij de klas. Door minstens een der leerlingen werd het gevraagde woord goed geschreven. De leesles duurde van 5—10.

Te half twaalf dien morgen liet ik in een dictee drie zinnen met de woorden opschrijven. Ondanks de buitengewone aandacht, die op de woorden gevestigd was, werd het resultaat verkregen:

crediet 4 fouten.

excuus 4 5>

collega's 12 "

In verband met het onevenredig groot aantal fouten bij het laatste woord voeg ik hieraan toe, dat het steeds, ook na verklaard te zijn, met verkeerden klemtoon werd gelezen.

De 39 leerlingen, die aan deze proef deel namen, (dezelfde van de vorige), waren van 10 tot 12 jaren oud; drie leerlingen waren 13 jaar.

Totaal werden 39 X 3 = 117 antwoorden gegeven, waarvan er 20 foutief waren, dus pl.m. 1/8 deel, een gunstig resultaat, wat hierdooi verklaard wordt, dat gezichts- en gehoorzin elkander voor zoover noodig konden completeeren. In verband evenwel met de ongewone aandacht, die aan de woorden was gewijd, is de totaal-fout van 12V2 pCt. groot te noemen.

Sluiten