Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel van te hebben onthouden, dat ze een vrij uitvoerig

verslag van het gebeurde gaven.

Toch lijdt het geen twijfel, dat bij een eventueele rechterlijke instructie het aantal antwoorden heel wat groter zou zijn, wat dan ook door ervaringen gestaafd wordt. Dit is vermoedelijk hierdoor te verklaren, dat bij een rechtsv volging de kinderen voorbereid zijn op het getuigen en dat ze vooraf .gelegenheid hebbe.i gehad, met elkander te

spreken over wat er gebeurd is.

De kinderen, die de bovenvermelde verslagen gaven wisten op den middag voor de vacantie niet, dat ze veel later nog eens zouden moeten getuigen. Daar het bevel tot het neerschrijven van het gebeurde zeer onverwacht gegeven werd, bestond er geen gelegenheid tot overdenken en bijfantaseeren of tot samenspraak.

Zooals reeds boven werd opgemerkt, werd den kinderen herinnerd, dat er iets met den jongen Br. was gebeurd, dus het geheugen was geforceerd en de kinderen waren

op weg geholpen.

Het postmemorandum leverde dus tot resultaat: er werd

geantwoord door 32 kinderen; met: ik weet het niet antwoordden 20 kinderen, foutieve opgaven kwamen van 8 kinderen, een goed verslag gaven 4 kinderen.

De vergelijking der verslagen, met een vacantietusschenruimte van 18 dagen leert het volgende:

Het aantal goede antwoorden ging van 8 terug op 4. Het aantal foutieve vermeerderde met 1 en kwam van

7 op 8.

Zij die voor de 18 dagen twijfelachtige antwoorden gaven, gingen na de vacantie over tot de niet-weters. Ofschoon het betrekkelijk geringe aantal ons geen recht geeft tot het opstellen van een wet, voegen we hieraan toe, dat als waarschijnlijk mag worden aangenomen, dat onvolledige indrukken zoozeer verzwakken, dat ze alle waarde voor ge-

tuigeverklaring verliezen.

Het totaal aantal kinderen van de twee voorlaatste

Sluiten