Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moffeld. Ja -waarlijk, de Commissie neemt niet eenmaal moeite om de verandering van College van Toezicht in een d

de

dito

CoyyiYftissic tc rechtvaardigen, als ware ciic verandering eeno kleinigheid, — als gold zij slechts een woord, een naam; terwijl zij wel beschouwd, eene principieele is, van wijde strekking, waarmee 't geheele stelsel van toezicht van aard en wezen verandert.

En als de Commissie voor ?t Concept, de benoeming van de leden der Commissiën van Toezicht door de Provinciale Kerkbesturen wil rechtvaardigen, dan schrijft zij in hare toelichting: „Zal oene Commissie van Toezicht vrij staan tegenover de "Colleges, wier administraties onder haar toezicht staan, dan "behoort zij haar mandaat niet van die Colleges te ontvangen, "noch indirect noch direct, doordat de Commissie-leden worden "benoemd uit door die Colleges opgemaakte drietallen. — Bovendien blijft in dat geval de beheers-organisatie geheel op "zich zelve staan, een imperium in imperio; terwijl het in het "ontwerp Cannegieter c. s. voorgeschreven benoemen der Com"missie-leden door het Provinciaal Kerkbestuur op gelukkige wij ze uitdrukking geeft aan het juiste beginsel, dat het toezicht berust bij de kerkelijke Besturen en in hun naam wordt uitgeoefend door de Commissie van Toezicht."

Gerust, wij trachten geen loopje te nemen met goed-geloovige lezers! 't Kan naslaan lijden! In dezelfde memorie, die zegt, dat het toezicht vooral niet moet worden uitgeoefend door de hoogere Kerkelijke Besturen, evenals het Beheer zelf niet moet berusten bij den Kerkeraad, hebben de drie geleerde Heeren geschreven: „dat volgens het juiste beginsel het toezicht berust „bij de Kerkelijke Besturen en dat het in hun naam door de "cómmissien van toezicht wordt uitgeoefend"! Ook dau als wij in aanmerking nemen het onderscheid tusschen berusten bij en uitoefenen door, vragen wij: als dat niet cameléontisch is, wat verdient dan wel zoo te hreten? Waarlijk, erger beginselverloochening is moeilijk denkbaar!

Maar als wij, wat hier zoo uit de hoogte tweevoudig wordt gedecreteerd eens wat nader bezien, wat dan ?

In de eerste plaats: de Commissiën van Toezicht moeten haar mandaat niet ontvangen van de Colleges van Beheer, van Kerkvoogden zal bedoeld zijn misschien met Notabelen, indien-zij tegenover deze „vrij zullen staan".

Daargelaten de vraag, of blijkens de ondervinding opgedaan bij de 800 gemeenten, die zich hebben aangesloten bij het Algemeen College de bestaande Colleges van Toezicht niet vrij staan tegenover de Kerkvoogden en Notabelen van wie zij hun mandaat ontvangen; de Commissie vergeet zoo maar, dat in onze kerk juist het stelsel wordt toegepast, dat zij zoo klakkeloos veroordeelt. Immers de Classikale Besturen zoowel als de Provinciale Kerkbesturen ontvangen hun mandaat van de Kerkeraden, colleges

Sluiten