Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na alles aan Jezus te hebben geofferd, te moeten afzien van het voorrecht Hem dagelijks te ontvangen (i). Zij wilde haar liefde voor de armen, en onwetenden, haar zorg ook voor de noodlijdende kerken opgeven, doch dit maakte haar onrustig. Eindelijk besloot zij Pater Boone, zij het dan niet er over te spreken, dan toch er over te schrijven.

Hij, man van doorzicht en ondervinding, begreep dat er hier geen sprake was van de grillen van een jong meisje, dat nergens voldoening vindt, maar dat klaarblijkelijk Gods wil naar een nieuwe stichting scheen te leiden. Hij was echter niet iemand om in het eerste enthousiasme deze vage aanwijzingen, hoe schoon ook, in daden om te zetten. Anna de Meeüs aanmoedigend tot vertrouwen, gaf hij haar tevens den raad door gebed en boetedoening zekerheid

van Gods bedoelingen af te smeeken.

i

Ondertusschen vroeg hij zelf een teeken van den hemel nm. dat het Huis Salazar, grenzend aan de kapel, het eigendom zou worden der vereeniging. Menschelijkerwijze was dit een droom, welke — ten minste op dat oogenblik — niet vervuld kon worden. Maar door een samenloop van omstandigheden, welke wonderlijk mocht heeten, geschiedde

(i) Men gelieve te bemerken, dat hier gesproken wordt over een tijd die het bekend Decreet van Z. H. Pius X voorafging, waarna alle kloosterregels betreffende de H. Communie gewijzigd zim.

Sluiten