Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar op verschillend terrein, maar in denzelfden geest en met dezelfde rechten, aan de opvoeding van het volk, het geven van godsdienstonderricht, het bevorderen van priesterlijke roepingen, het verspreiden der goede pers, enz. Zij worden belast met het besturen der werkplaatsen en scholen, met de vakopleiding der jeugd, met het beheeren van de eigendommen der Congregatie, kortom met al de werkzaamheden, welke aan een leek dikwijls beter kunnen worden toevertrouwd dan aan een priester. Ook, als 't pas geeft, nemen zij de pen ter hand of hanteeren den passer van den teekenaar of het potlood van den ingenieur en den bouwkundige. De medehelpers zijn in al de instellingen der Congregatie te vinden: èn in de vakscholen, èn in den boekhandel, èn in de Oratoria èn in de missiën. Velen zijn flink onderlegde sprekers en behandelen de meest uiteenloopende onderwerpen over godsdienst, sociale vraagstukken, techniek, enz.

Deze medehelpers worden gezocht en gevonden in de meest verscheiden klassen der maatschappij. Onder hen zijn mannen van beproefde deugd, die, wegens een al te gebrekkig onderwijs of wegens ongeschiktheid tot hoogere studies, den priesterlijken staat niet konden bereiken; ook fijne, beschaafde geesten, die niet tot het H. Altaar durfden opgaan, 't zij wegens een eerbiedigen schroom, een vrees voor verantwoordelijkheid, eene zwakke gezondheid of wegens een te geringe genegenheid voor den priesterlijken staat; onder hen zijn ook werklieden te elfder ure opgeroepen, die hun leven in luiheid en vadsigheid doorbrachten, maar nu al hunne krachten geven aan apostolischen arbeid; ook personen uit hoogere kringen, die een afkeer hebben gekregen

Sluiten