Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang en de gesprekken der leerlingen. Heel den overiqen tijd wordt gevuld met allerhande bezigheden: toezicht in de werkplaatsen, het voorbereiden of geven van lessen, het verbeteren van schoolwerk, het schrijven

van artikels, enz., enz.

De congregatie wil geen openbare verstervingen: zij vergt alleen het vasten op den Vrijdag. Maar de groote versterving voor den Salesiaan en hierin moet ij heelemaal opgaan — is de arbeid. Hij die dit mocht betwijfelen, moet maar een oogenblik indenken, welke geweldige inspanning, welke opoffering, welke waakzaamheid over zich zelf, welk geduld er gevergd worden om, 's morgens tot 's avonds en van s avonds tot 's morgens, te waken over jongens vol levensblijheid ja, maar ook dikwijls luidruchtig, uitgelaten en woelziek.

De Salesiaan is gewoon gekleed: de priesters dragen het kleed der plaatselijke geestelijkheid en de leeken dragen een zwart of donker heerenkostuum. Deze op zich zelf kleine bijzonderheid heeft nochtans een diepe beteekenis. Zij toont ons deze congregatie gehuld in een bij uitstek modern kleed doch inwendig bezield met den qeest der oude monniken, wier diep godsdienstig leven voor 't oog der wereld verborgen is. De voorgevel dezer Congregatie is uit de XXe eeuw, maar binnenshuis herleeft de oude ziel uit den glorietijd van het Katholicisme. . j. , Om dien geest verder door te voeren, wordt de

Congregatie eene Vereeniging genoemd, worden de priesters aangesproken met „Eerwaarde en de leeken eenvoudig met .Mijnheer" en zijn de provinciale oversten eenvoudig „Inspecteurs". Geen enkel Salesiaan doet afstand van zijn familienaam en hij blijft eigenaar over

Sluiten