Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Uitspraak.

.ader tehuis geble- | m. padxe. >M» « "«■ «r*

uw wa! soe'-°

«nc heeft La i. *£. ha H ■£ **+*>

siaap. , | ,s^H°mn avllt0 og£ri ! ab-biaam'-J a-woet'-o

• Wij hebben vandaag Abbiam^ -?g 0en dzjiór'-no

een warmen dag ge- un giorno caiao. kal/_do

had" J I Qnnn «stanco soon'-o stan'-ko.

Ik ben moede. Sono s^anc waad'-o dör-mier'-e.

Ik ga slapen. : Vado clormi e^? pér.kee'ko-zi'près'-to?

-Waarom zoo spoedig. Perc ^ P_ ^ ab.^aam'-o oen'-a

Wij hebben een mooi- Abbiamo una bèl-.a nót'.e.

Gleden nacht, me- ! Buona notte, signora. b™°"ort a"0t

WeHhuis! . | Arrivi bene a casa. ar-ri'-wi been'-e a

j bene I dor -mi been -e.

Slaap goed. ÏÏ li„ti ia sua cara mi sa-loet'-i lasoe-a-

» • Groet .«« «aarde Mi salaü la «. w„ fa.mlel'.ia

familie van mij. _ .? „,,mn1imenti i mieej kom-pli-mèn'-ti

' «trsr 'rr». ;

il vriendin rivoderci sienore. a ri-wee-deer'-tsji,

(!) Tot weerziens, dames! A rivederu, signo sien.joor'.e.

| Wanneer komt^gij Qnando ver* ve- "

rzafTkomen V-ó -derla domani

bezoeken morgen verso seia. seer'-a.

tegen den avond. niacere kwwès'-to mi fa p?'a-

! Dat doet mij genoegen, Questo * Prr* ' tsjeer'-e a kee oor'-a hoe laat komt u? a che era verra. ^a>?

Na het-avond-eten Dojjo la cena alle doop-o a

Kom "ntt zoT laat. Non'venga cosi tardi. non wèn'-Ga ku-zi' ^ y Breng uwen vriend Conduca il suo amico. k™md/^oa 10

> mT» vriend spr'ee*. I. ™jo a„,ico non

JTtoïWtoe. Questo non fa „iette. kwwéa'-to »ou (a

Sluiten