Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraalc.

de (het) eerste il primo, a priem'-o, (priem'-a)

„ „ tweede il secondo se-kon'-do.

„ „ derde il terzo tèrt'-so.

„ „ vierde il quarto kwwar'-to.

„ vijfde il quinto kwwien'-to.

„ „ zesde il sesto sès^'-to.

„ „ zevende il settim o sèt'-i-mo.

„ „ achtste 1'ottavo öt'-ta-vvo.

„ „ negende il nono noon'-o.

„ „ tiende il decimo deet'-sji-mo.

„ „ laatste. 1'ultimo. oelt'-i-mo.

Sluiten