Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Jaar. L'anno. L'ann'o.

De Jaargetijden. Le Stagioni. Le staa-sjoon'ie.

De lente La primavèra La primaweer'a

De zomer L'estate, la state L'estaa'te, la staa'te

De herfst Lautünno L'a-oetoenn'o

De winter Uinverno L'inweer'no

De Maanden. I Mesi. I mee'sie.

Januari Gennaio Dsjennaa'jo

Februari Febbraio Febbraa'jo

Maart Marzo Mar'tzo

April Aprile Aprie'le

Mei Maggio Maa'ddsjoo

Juni Giugtio Dsjoen'jo

Juli Luglio Loe'ljo

Augustus Agosto Akos'to

September Settembre Settem'bre

October Ottobrc Otto'bre

November Novcmbre Nowem'bre

December Dicembre Dietsjem'bre

I giorni della I dsjor'ni dell'a

De dagen der week. settimana. settimaan'a.

Zondag Dominica Doominie'ka

Maandag Lunedi Loen'edie

Dinsdag Martedi Mar'tedie

Woensdag Mcrcolcdi Merco'ledie

Donderdag Giovedi Dsjoo'wedie

Vrijdag Vennerdi Wenn'erdie

Zaterdag Sabato Sa'bato

Feestdagen. Le feste Le feste.

Nieuwjaar. II capo d'anno Iel ka'po d'ann'o

Goede Vrijdag. II Vennerdi santo Iel wenn'erdie sant'o

Sluiten