Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omzetting der voedingsstoften in de weefsels

voeren, die voor den arbeid en den groei van het lichaam noodzakelijk zijn. Daar in de organen zelf deze stoffen het bloed weer verlaten en door den bloedvatwand heen in het omgevende weefsel dringen moeten, is het duidelijk, dat de dikwandige slagaderen zelf daartoe zeer weinig geschikt zijn. Anders staat het in dit opzicht met de haarvaten, wier wand slechts door een enkele laag van dunne cellen gevormd wordt, en inderdaad heeft in de haarvaten een soort van uitzweeting in het omliggende weefsel plaats. Hier in de weefsels ondergaan de opgenomen stoffen verdere omzettingen en veranderingen, in den waren zin des woords een verbranding, want met verbranding duidt men aan een scheikundige verbinding van een stof met zuurstof, die plaats vindt, terwijl zich warmte, dikwijls ook licht, ontwikkelt. Zooals bij een machine bij de verbranding der steenkool onbruikbare resten, slakken, ontstaan, zoo vormen zich ook in ons lichaam bij de verbranding als eindproducten stoffen, die niet verder voor het levensonderhoud gebruikt kunnen worden en die met den naam van slakken of afvalstoffen kunnen bestempeld worden. Evenals bij een machine, die niet tot stilstand mag komen, alle slakken zorgvuldig verwijderd moeten worden, zoo moet ook bij het menschelijk lichaam voortdurend een afvoer van slakken plaats vinden. Weder zijn het de haarvaten, die daarbij een gewichtige rol spelen, want evenals zij voedingsstoffen uit het bloed aan het omringende weefsel afgeven, zoo nemen zij ook onbruikbaar geworden stoffen in zich op, zoodat deze zich met het bloed kunnen vermengen.

Dit met afvalproducten beladen en daardoor voor het

Sluiten