Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maai wrevelig en boos maken. Hoor alles rustig aan, neem de praatjes voor wat ze zijn, n.1. praatjes.

We zullen eens een prachtig staaltje van praten uitkiezen.

Wanneer ge veel last van uw tanden of kiezen hebt, dan — zeggen de raadgeefsters — dan mag je er niks, niemendal aan laten doen.

't Is een bakersprookje, geloof mij.

Natuurlijk bestaat er veel kans dat ge gaat sukkelen met dikke beenen, lijdt aan duizeligheid, droomen, geen goede ontlasting. Bij een gewone, normale levenswijze zijn deze gewone zwangerschapverschijnselen niet van ernstigen aard en meest van korten duur. Blijven deze stoornissen echter aanhouden, worden ze zeer lastig, welnu laat even den dokter komen om u te

o'

onderzoeken — valsche schaamte bezit ge toch bij deze zeer natuurlijke en menschelijke zaak immers niet —, meestal is het dan spoedig in orde ; is uw toestand werkelijk ongewoon, ernstig, dan zal natuurlijk de man, die uw lichaam van vezeltje tot vezeltje kent, die er jarenlang studie van gemaakt heeft, u beter kunnen raden en helpen dan 100 buurvrouwen of moeders of andere belangstellende vriendinnen.

Eenige algemeene wenken wil ik u nog geven.

Wees vooral de EERSTE 4 maanden voorzichtig.

Rijd dan niet op hobbelige wegen of in slecht veerende rijtuigen.

Dans, huppel en spring niet. Rijd ook geen fiets.

Eet en drink gerust alles; uitgezonderd wijn, bier en sterken drank.

Sluiten