is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broeders van Liefde, der Broeders van Sint-Jan de Deo, van de Vereeniging der moederlijke liefde en van de Zusters der H. Kindsheid Jesus.

Te dien tijde, in 1807, zooals nu nog, strekte de oude bernardijner abdij de Bijloke tot toevluchtsoord aan de behoeftige ouderlingen der stad Gent. Er waren er toen ongeveer een honderdtal, door huurlingen der burgerlijke godshuizen verpleegd, zooals een ongenegen knecht het stalvee zijns meesters verplegen zou. De tuchteloosheid die er heerschte, baarde er al 't kwaad, dat immer en overal haar gewone nasleep was. Hierover beschaamd en ziende wat kanunnik Triest in Lovendegem te weeg bracht, wendde de kommissie van Gent 's burgerlijke godshuizen zich tot hem, een beroep doende op het onuitputbaar vernuft zijner naastenliefde, om daar de noodige verandering in aan te brengen.

Uit dat beroep ontsproot in 1807, de Congregatie der Broeders van Liefde. Twee jaren geleden is deze ontluiking glansrijk gevierd geworden in onze stad en werd de geschiedenis van het ontstaan en het bestaan der Congregatie wijd bekend gemaakt. Het voegt ons dus niet er hier breedvoerig op terug te komen, des te min, wijl het ons op dit oogeublik alleen te doen is om de Bijlokeschool, een enkele van de ontelbare paarlen der liefdekroon, welke de geschiedenis onzer

duurbare Broeders geheel omkranst. (Zeer wel!)

*

* *