is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« M. Uyttenhove werd door liet publiek op het tooneel geroepen, waar hij lang geovationneerd werd. »

tin dit was ten volle verdiend.

*

* *

Allen, en de vreemdelingen niet het minst, waren opgetogen over de weldoende heerlijkheid van zulke vergadering. Vol van het gesmaakt genoegen, verliet het publiek langzaam de zaal en ging zich in de hovingen vermeien, terwijl de feestwerkers voor het geleide der vreemde afgevaardigden zorgden. Vrouwen en kinderen der leden waren nu bijgekomen en sleten een alleraangenaamste!! avond, opgevrolijkt door koncerten, welke er gespeeld werden door de weesjongens van Rochdale en door de harmonie « Het Volk », van Gent. En als stillekes aan, de grauwe nachtsluier langs om nader het Westen schoof, dan siste daar ineens eene vurige slingering de lucht in, meer andere volgden met een knal, molekes en sterren sparkten duizenden kleurige gensters in 't ronde : een schoon vuurwerk werd afgestoken, om door zijn knallen en zijn lichten aan geheel Gent te verkondigen, dat het dankbetoon van de oud-leerlingen der Bijlokeschool indezen gezegenden jubeldag voltrokken was; en ontzaglijk, roerend, overweldigend klonk het gejuich dier ontelbare mannen, vrouwen en kinderen over ganscli de stad, als voor kroon van 't vuurwerk, hoog en breed, in zijne gloeiende kleuren, het wapenschild verscheen van de Congregatie der Broeders van Liefde, met de sprekende leus : « Deus charitas est — God is Liefde!»