is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroegere kerk der Minderbroeders, waar het zich in 1470 reeds bevond.

De schatkamer dezer kerk bezit eenige merkwaardige oudheden en meerdere kostbare reliquieën, waaronder een stuk van den gordel der H. Maagd, een deel van het hoofd van St. Bartholomeus, het koorkleed van St. Lambertus enz. enz.

De O. L. Vr. kerk diende, na de opheffing van het kapittel in 1794, tot tuighuis en constructiewinkel der artillerie, tot dat zij in 1837 aan den Katholieken Eeredienst werd teruggeschonken en tot parochiekerk verheven.

Voorheen eene collegiale of kapittel-kerk van 18 kanunniken,

wier prebenden aanzienlijk waren, is de O. L. Vr. kerk de zetel geweest der eerste bisschoppen van Maastricht tot aan den H. Monulphu£,^aie hem overbracht naar de St. Servaas- '

kerk, welke hij op het graf van dien Heilige bouwde. Het was < r/A"

in de O. L. Vr. kerk dat de inhuldiging der Luiksche bisschoppen plaats had.

Eindelijk zij nog gemeld, dat de H. Bernard van Clairvaux "

aldaar in 1147 den tweeden kruistocht gepredikt heeft. _.c<~

Rijksarchief,

met het Stadsarchief en de Stadsbibliotheek, gehuisvest in de

oude Minderbroederskerk. Dit gebouw is een der best bewaarde ^ ^

van Nederland. Het is uit mergelsteen, in de helft der XlVde ^ ^ ~ >

eeuw, in de reinste vormen van den Gothischen stijl gebouwd, y' * " c^7 ^

diende van 1638 tot 1868 als arsenaal, daarna tot 1880 als

kazerne der infanterie en werd toen volgens de plannen van

Dr Cuypers meesterlijk gerestaureerd en voor zijne tegenwoor- "-y .. /

dige bestemming ingericht. De muurschilderingen op de af _*-»-

scheiding van het koor zijn nog zichtbaar en getuigen van )

veel kunst. Ook ziet men er eenige grafsteenen o.a. van jonker

Claes van Cortenbach en Johanna van Blitterswyck, van Salazar

de Hitta, van Guzman, een Spaansch krijgsoverste, waarschijn- ^ ^ •

lijk familie der koningin-weduwe van Frankrijk, enz. Het is/"

hier de plaats niet om de archieven te beschrijven ; men vindt

er de oudste stukken in Nederland, van het einde der 10de ' '**-

eeuw, afkomstig van de abdij '1 horn, verder archieven van

St. Servaas en O. L. Vrouw, van St. Gerlach, van de Duitsche

orde van den Ouden Biesen enz. "'

De bibliotheek bevat ongeveer 20.000 boekdeelen, waaronder sommige handschriften en incunabelen van waarde. ^

Het Rijksarchief is geopend des Woensdags, Donderdags, U, , W r

S'*-