is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn reis door het aartsbisdom en de stichting van Nieuw-Dordrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde preeken als handelen, uit te noodigen op mijn jubelfeest, en feestgenooten, U zal het met mij eens zijn dat de pastoor van Nieuw-Dordrecht van morgen en van avond netjes gepreekt heeft. Ik dank hem voor zijn waarlijk feestelijke predikaties. Dat de Hemel zijn werk, dat hij met zooveel moed is begonnen, voltooie, en mijn zwak gebed voor dnt welslagen is tevens mijn innig3 dank. Nog een wensch dat Zijn Eerwaarde nog jaren lang zal kunnen preekon.

Nu -vist de bedelaar van Nieuw-Dordrecht eindt jk ook waarom hij was uitgenoodigd geworden, maar ook nu verheugde hem zulks des te meer, want de belangstelling van Amelands Herder in zijn persoon is zeker jaren begeleid geweest van vurige gebeden voor zijn toekomstig geluk.

Zoo eindigde dit onvergetelijk feest, waar ik de gulheid en het opofferende leven van een der meest eerbiedwaardige priesters van het Aartsbisdom Utrecht had leeren kennen en bewonderen, maar waar ik tevens op nieuw had geleerd, mijn opofferende bezigheden voort te zetten in den heerlijken dienst van God en de zielen.

Zwolle St. Michiel (24 Aug 1902) hoorde den bedelaar niet op zijn best. Ik was door en door verkouden en had geen lust om te praten en preekte toch driemalen met groot succes want de opbrengst was f 315.

Na die predikaties ging ik met den buidel terstond naar mijn vriendenhuis om aldaar geheel op mijn eentje de koorts, die mij duchtig te pakken had te laten uitvieren. Tegen den avond kwam er iemand om den bedelaar van Nieuw-Dordrecht te spreken. Natuurlijk zaken gingen weer voor en een uurtje daarna lag ik weer tusschen de wol met een bankbiljet rijker voor mijn bouw , en met de toezegging van iets moois voor mijn kleedkast in de sacristie.

i