is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over teneenenmale verontwaardigd was. „Of moest hij zelfs tot in de kerk surveillance uitoefenen ? daar ofeen enkel

o

priester, wie hij ook zijn mocht, zonder van eene Gouvernementsaanstelling voorzien, eenigen openbaren kerkelijken dienst mocht verrichten." — Dit laatste doelde op eenige buitenlandsche missionarissen, die uit Europa te Batavia aangekomen, daar op scheepsgelegenheid naar China gewacht hadden, en dagelijks in de kerk de H. Mis hadden gelezen.

Toen bij het afscheidnemen de Eerw. Heer Escherich den wensch uitte, dat het geestelijk gezag van den kerkvoogd toch niet verder mocht gekrenkt worden, was op strengen toon het antwoord: „Dit, Mijnheer, zal afhangen van de gedragingen, welke na het door de Hooge Regeering te nemen besluit, opzichtens de onderhavige zaak, door den V icaris zullen gehouden worden."

Twee da^en daarna schaamde de Regeerinpf zich niet,

<-> o O "

om het beruchte protest der zoogenaamde Semarangsche gemeente, — waarover boven werd gesproken aan den Bisschop op te zenden ter consideratie en advies ! Een kabinetsmissive van Z.Ex. was hierbij bevoegd, behelzende o. a. den eisch ter overlegging der algegevene suspensiebrieven en afschrift der bevelen, welke de Vicaris voorheen, uitgezonderd hetgeen rechtstreeks op de regelingen der Godsdienstoefeningen betrekking mocht hebben, — aan de gesuspendeerde geestelijken gegeven had.

Deze missive werd door Mgr. Grooff niet beantwoord, ofschoon hij vreesde opnieuw in ongenade te vallen, doch hij vermeende het niet op zijn geweten te mogen nemen, de zuivere rechten der Kerk in handen der wereldsche macht over te geven, en gaf dus o. a. hierop onbewimpeld te kennen, dat hij deswegens aan niemand anders dan aan den H. Stoel te Rome verantwoording schuldig was.

De moedige kamprechter streed met onbezweken moed voor de handhaving van de hierarchie der Kerk, die door schendige handen stond aangetast te worden.